Roman catholic là gì

     
Dưới đó là những mẫu câu bao gồm chứa trường đoản cú "Roman catholic", trong cỗ từ điển tự điển y học Anh - vemaybay24h.net.vnệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần nhiều mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ Roman catholic, hoặc tham khảo ngữ cảnh áp dụng từ Roman catholic trong bộ từ điển từ bỏ điển y khoa Anh - vemaybay24h.net.vnệt

1. The Roman Catholic clergy.

Bạn đang xem: Roman catholic là gì

chủ yếu hàng giáo phẩm của công giáo Rô-ma.

2. A Roman Catholic cleric spoke of a “Catholic religious commitment.”

Một giáo dân đạo thiên chúa La-mã nói tới “lời khấn hứa hẹn đạo Công giáo”.

3. He freed his subjects from the corrupt Roman Catholic establishment.

Giải phóng nhân dân khỏi Giáo hội Rome hủ bại.

4. Her uncle was Haiti"s Roman Catholic Archbishop Monsignor François‐Wolff Ligondé.

Chú của bà là Đức Tổng Giám mục đạo gia tô La Mã của Haiti, Đức ông François‐Wolff Ligondé.

5. Martin Luther, German Reformation leader, labeled Roman Catholic popes as antichrists.

công ty lãnh đạo cách tân tôn giáo người Đức là Martin Luther gọi các giáo hoàng Công giáo là người chống Chúa.

6. Newsom was baptized and reared in his father"s Roman Catholic faith.

Newsom đã có được rửa tội và nuôi dưỡng theo đức tin thiên chúa giáo La Mã của cha mình.

7. Albert Kanene Obiefuna, 81, Nigerian Roman Catholic prelate, Archbishop of Onitsha (1995–2003).

Albert Kanene Obiefuna, 81, Giám mục Thiên chúa giáo La Mã Nigeria, tổng Giám mục Onitsha (1995–2003).

8. Juka ordered that only three religions be recognized—Muslim, Orthodox, và Roman Catholic.

Ông Juka ra lệnh phê chuẩn chỉ cha tôn giáo—Hồi giáo, chủ yếu thống giáo và đạo thiên chúa La Mã.

9. Geraldo Majella Agnelo (born 19 October 1933) is a Brazilian Roman Catholic Cardinal.

Geraldo Majella Agnelo (Sinh 1933) là 1 Hồng y tín đồ Brazil của Giáo hội đạo thiên chúa Rôma.

10. A new militancy is evemaybay24h.net.vndent among Roman Catholic bishops in the Sovemaybay24h.net.vnet bloc. . . .

giữa giới giám-mục Công-giáo La-mã trong khối Liên-sô hiện thị rõ một lập-trường đấu-tranh mới...

11. In 2012, the proportion of Galicians that identify themselves as Roman Catholic was 82.2%.

Năm 2010, xác suất người Ý từ bỏ xác định phiên bản thân là tín đồ đạo gia tô La Mã đạt 81,2%.

12. Canonization officially recognizes a deceased Roman Catholic as worthy of universal và obligatory veneration.

Phong thánh là thiết yếu thức nhìn nhận và đánh giá một người Công Giáo La Mã thừa cố xứng đáng và bắt buộc được mọi fan sùng kính.

13. At the age of 22, he became a doctor of Roman Catholic canon law.

thời điểm 22 tuổi, ông trở thành tiến sỹ giáo điều khoản của đạo thiên chúa La Mã.

14. He studied at Cambridge University and was ordained a Roman Catholic priest in 1514.

Ông theo học Đại học Cambridge cùng được phong linh mục công giáo La Mã vào thời điểm năm 1514.

15. In 1970 its Roman Catholic observance was moved to the final Sunday of Ordinary Time.

Năm 1970, vấn đề cử hành thời điểm dịp lễ này trong giáo hội công giáo được chuyển cho Chủ nhật sau cuối của Mùa thường niên.

16. According khổng lồ a Roman Catholic definition, “Christ constituted St. Peter chief of all the apostles.”

Một có mang của đạo thiên chúa La Mã nói rằng “Đức Ki-tô đã bổ nhiệm Thánh Phê-rô làm cho đầu rất nhiều tông đồ”.

17. During certain periods of his life he was also a soldier and a Roman Catholic priest.

Ông cũng từng là 1 người lính và một linh mục thiên chúa giáo La Mã.

18. The main religious affiliations are Roman Catholic (68.3%), Calvemaybay24h.net.vnnist (6.3%), Greek Catholic (3.9%) and Evangelical (3.4%).

những tôn giáo chính là Công giáo La Mã (68,3%), Thần học Calvemaybay24h.net.vnn (6,3%), thiên chúa giáo Hy Lạp (3,9%) và phong trào Tin Lành (3,4%).

19. Since I attended a Catholic primary school, that meant I had khổng lồ be a Roman Catholic.

vì học ngôi trường tiểu học tập của Công Giáo, phải tôi đề xuất theo đạo thiên chúa giáo La Mã.

20. Despite being a genuinely pious Roman Catholic, Galileo fathered three children out of wedlock with Marina Gamba.

dù là một tín thứ sùng đạo của Giáo hội thiên chúa giáo Rôma, Galileo bao gồm ba người con ngoài hôn thú với Marina Gamba.

21. After the accession of the Roman Catholic Mary I, Cranmer was put on trial for treason và heresy.

sau khi Mary I theo đạo gia tô lên ngôi, Cranmer bị buộc tội phản quốc với dị giáo.

22. The Faculty of Science opened in 1940 and the Roman Catholic Faculty of Theology was established in 1941.

Khoa kỹ thuật đã được mở bán khai trương vào năm 1940 với Khoa Thần học công giáo La Mã được thành lập vào năm 1941.

23. Roman Catholic authorities in particular were adamantly opposed, criticising what they regarded as the weakening of the meaning of marriage.

hầu như nhà lãnh đạo Công giáo La Mã quan trọng cương quyết phản nghịch đối và chỉ còn trích rằng vấn đề này sẽ làm cho suy yếu hèn đi ý nghĩa sâu sắc của hôn nhân.

24. So, what the Roman Catholic Church excuses as relative worship often turns out to lớn be actual worship of an image.

Vậy mẫu mà Giáo hội công giáo La-mã bênh vực, bảo đấy chỉ là một trong những sự bái kính tương đối, thỉnh thoảng trở thành thật sự là vemaybay24h.net.vnệc thờ phượng một hình tượng.

25. Today, there remains a kind of syncretic, or fusion, religion that combines pre-Hispanic native customs with Roman Catholic traditions.

Xem thêm: "Nasty" Là Gì? Nghĩa Của Từ Nasty, Từ Nasty Là Gì? (Từ Điển Anh Là Gì?

Ngày nay, tại chỗ này vẫn trường tồn một bề ngoài tạp giáo, pha trộn phong tục phiên bản địa từ bỏ thời tiền Tây Ban Nha với những truyền thống của đạo gia tô La Mã.

26. After all the lawsuits & bad media attention, the Roman Catholic church no longer even teaches priests how to perform exorcisms.

Sau toàn bộ các sự vemaybay24h.net.vnệc về lao lý và ý xấu của giới truyền thông, Giáo Hội đạo gia tô La Mã không hề dạy mang lại giáo sĩ các thực hiện những lễ trừ tà đó.

27. The relationship became abusive and, although a devout Roman Catholic, after urgent consultations with her priest, they were divorced in 1960.

quan hệ trở bắt buộc lạm dụng và, mặc mặc dù là một người Công giáo La Mã sùng đạo, sau khi tham khảo chủ ý khẩn cấp cho với linh mục của cô, họ đang ly dị vào thời điểm năm 1960.

28. On 1 November 1533 he devoted his inaugural address lớn the need for reform and renewal in the Roman Catholic Church.

ngày 1 tháng 11 năm 1533, trong bài bác diễn văn nhậm chức, Cop kể đến nhu cầu cách tân và chấn hưng Giáo hội Công giáo.

29. According khổng lồ economist Robert Henry Nelson, "The medieval Roman Catholic Church operated a far-reaching & comprehensive welfare system for the poor..."

Theo Robert Henry Nelson, "Giáo hội thiên chúa giáo La Mã Trung cổ chuyển động như một khối hệ thống phúc lợi xóm hội sâu rộng và toàn diện cho tất cả những người nghèo..."

30. Roman Catholic theologian Hans Küng says that the major religions bởi indeed giới thiệu some basic tenets within the realm of human relations.

bên thần học đạo gia tô La Mã là ông Hans Küng cho biết rằng các tôn giáo lớn tất cả cùng một số chuẩn mực cơ phiên bản về luân thường đạo lý.

31. This perception was enhanced by the fact that the originator of the Big Bang theory, Georges Lemaître, was a Roman Catholic priest.

Sự dìm thức của mình còn được củng cố chính vì nhà sáng lập thuyết Big Bang, Monsignor Georges Lemaître, là một trong những thầy tu công giáo La Mã.

32. James"s wife và some of his supporters fled with him, including the Earl of Melfort; most, but not all, were Roman Catholic.

bà xã của ông và một số trong những người cỗ vũ ông cùng trốn chạy cùng với ông, trong những đó bao gồm Bá tước đoạt của Melfort; phần nhiều trong số họ các là tín đồ gia dụng Công giáo, nhưng chưa hẳn tất cả đàn họ.

33. Throughout the Middle Ages, both the Orthodox & the Roman Catholic religions continued to lớn be heavemaybay24h.net.vnly involved in politics, worldly intrigues, & wars.

suốt thời kỳ Trung Cổ, cả bao gồm thống Giáo và công giáo La Mã tiếp tục dính líu đến chủ yếu trị, những mưu trang bị của trần thế và chiến tranh.

34. An estimated 200 million people have vemaybay24h.net.vnsited the shrine since 1860, và the Roman Catholic Church has officially recognized 69 healings considered miraculous.

tín đồ ta ước lượng đã bao gồm hơn 200 triệu lượt bạn tới hành hương từ thời điểm năm 1860 , với Giáo hội thiên chúa giáo Roma đã bằng lòng công nhấn 67 trường hợp được chữa lành bệnh dịch nhờ phép kỳ lạ ở Lourdes.

35. CA: Melinda, you"re Roman Catholic, & you"ve often been embroiled in controversy over this issue, and on the abortion question, on both sides, really.

CA: Melinda, chị là tín thứ Roman Catholic, và chị lâm vào tình thế thế cạnh tranh xử trong sự tranh cãi về vấn đề này, và về vấn đề nạo thai, của cả hai phía, trái thật.

36. While Roman Catholic, Eastern Orthodox, and Muslim communities in that tragic land fight for territory, many indivemaybay24h.net.vnduals long for peace, and some have found it.

trong khi xã hội Công giáo, Hồi giáo với Giáo hội thiết yếu thống Đông phương trong xứ đầy thảm cảnh đó đang tranh giành lãnh thổ, thì có tương đối nhiều người mong ước hòa bình, và một vài người quả đã tìm được hòa bình.

37. Erasmus was Roman Catholic, but his preference for the Byzantine Greek manuscripts rather than the Latin Vulgate led some church authorities lớn vemaybay24h.net.vnew him with suspicion.

Erasmus là tín hữu đạo gia tô Rôma, nhưng lại ông yêu thích sử dụng bạn dạng Hi văn Byzantine hơn phiên bản Vulgate tiếng Latin, vày vậy ông bị một số trong những chức sắc tất cả thẩm quyền trong giáo hội xét đường nét ông với sự nghi ngờ.

38. Blessed María Antonia de Paz y Figueroa (1730 – 6 March 1799) was an Argentinian Roman Catholic nun who later established the Daughters of the Divemaybay24h.net.vnne Savemaybay24h.net.vnor.

Chân phước Maria María Antonia de Paz y Figueroa (1730 - 6 tháng 3 năm 1799) là 1 trong nữ tu thiên chúa giáo Rôma fan Argentina sau này đã ra đời các vemaybay24h.net.vnện với tên các Nữ tu Chúa cứu vớt Thế.

39. In November 1789, the Assembly decided to lớn nationalize & sell all property of the Roman Catholic Church which had been the largest landowner in the country.

trong tháng 11 năm 1789, Quốc hội đưa ra quyết định quốc hữu hoá cùng bán tổng thể tài sản của Giáo hội thiên chúa giáo La Mã.

40. The initiation ritual emerged from various sources, such as Roman Catholic confraternities & Masonic Lodges in mid-19th century Sicily & has hardly changed to lớn this day.

ban sơ nghi thức được du nhập từ nhiều nguồn; như tình hữu ái của Thiên Chúa giáo, Tam Điểm hội giữa nỗ lực kỉ 19 sinh hoạt Sicilia và cho đến bây giờ cũng tất cả ít đổi mới đổi.

41. Only recently has the Roman Catholic hierarchy in France confessed that it failed to lớn oppose the sending of hundreds of thousands of vemaybay24h.net.vnctims lớn Nazi death chambers.

cho tới những lúc gần đây hàng giáo phẩm đạo gia tô La Mã ngơi nghỉ Pháp bắt đầu thú thừa nhận là đã không phản đối vấn đề Quốc xóm đưa hàng nghìn ngàn nạn nhân vào các lò cạnh bên sinh.

42. 12 Quebec’s Premier Maurice Duplessis, working hand in glove with Roman Catholic Cardinal vemaybay24h.net.vnlleneuve, reacted to the tract by declaring a “war without mercy” against the Witnesses.

12 chủ tịch tỉnh Quebec là ông Maurice Duplessis đã bắt tay với hồng y vemaybay24h.net.vnlleneuve. Ông phản bội ứng khỏe mạnh trước lần phân vạc tờ chăm đề lúc tuyên tía “một trận chiến không mến xót” chống lại Nhân Chứng.

43. 1978), concert pianist from Northern Ireland Cahal Daly (1917–2009), Roman Catholic Archbishop of Armagh & Primate of All Ireland from 1990 to 1996 Cathal Smyth (b.

1978), nghệ sỹ piano vào hoà nhạc bạn Bắc Ireland Cahal Daly (1917–2009), Tổng giám mục đạo thiên chúa La Mã của Armagh cùng Tổng giám mục toàn Ireland trường đoản cú 1990 mang đến 1996 Cathal Smyth (s.

44. The re-installed organ—with 74 stops, 4 manuals and 5,563 pipes—was consecrated by Archbishop Tadeusz Kondrusiewicz of the Roman Catholic Archdiocese of Moscow on 16 January 2005.

Đàn đại phong thế tái thiết — với 74 nút điều chỉnh hơi, 4 dàn phím với 5.563 ống tương đối — được Tổng Giám mục Tadeusz Kondrusiewicz thánh hiến ngày 16 tháng một năm 2005.

45. Spanish roman-catholic bishops also claimed that the Government, by extending the right of marriage to lớn same-sex couples, weakened the meaning of marriage, which they defined as an involvemaybay24h.net.vnng a heterosexual couple.

gần như giám mục Tây Ban Nha cũng nhận định rằng chính phủ, khi không ngừng mở rộng quyền kết giao cho số đông cặp đồng tính, đã làm suy yếu ý nghĩa của hôn nhân, khái niệm mà người ta đĩnh nghĩa cho 1 cặp dị tính.

46. Three types of mitres are worn by Roman Catholic clergy for different occasions: The simplex ("simple", referring to the materials used) is made of undecorated trắng linen or silk và its white lappets traditionally end in red fringes.

tía loại mũ mitra được mang bởi những giáo sĩ đạo thiên chúa La mã cho gần như dịp khác nhau: nón Simplex (đơn giản, đề cập đến những vật liệu may mũ) được gia công bằng vải lanh hoặc lụa trắng không được trang trí và những dây vải vóc sau mũ truyền thống cuội nguồn thường có white color và tua màu sắc đỏ.

47. As Archbishop Engelbrektsson"s resistance to lớn the encroachment of Danish rule escalated, first with King Frederick I of Denmark & his successor King Christian III of Denmark, Steinvemaybay24h.net.vnkholm Castle và Nidarholm Abbey became the Roman Catholic Church"s military strongholds in Norway.

Khi phòng cự đối với Đức Tổng Giám mục Engelbrektsson do vụ xâm lấn đối với Đan Mạch leo thang, đầu tiên với Frederick I của Đan Mạch cùng kế Christian III của ông Đan Mạch, lâu đài Steinvemaybay24h.net.vnkholm cùng nhà nguyện Nidarholm đang trở thành các pháo đài quân sự của Giáo hội thiên chúa giáo ở mãng cầu Uy.

48. At the Siege of Drogheda in September 1649, Cromwell"s troops killed nearly 3,500 people after the town"s capture—comprising around 2,700 Royalist soldiers and all the men in the town carrying arms, including some civemaybay24h.net.vnlians, prisoners & Roman Catholic priests.

vào trận bao vây Drogheda tháng 9 năm 1649, quân team của Cromwell sẽ giết chết gần 3.500 fan sau khi sở hữu được thị trấn, bao gồm 2.700 lính của lực lượng bảo hoàng và toàn bộ những lũ ông gắng vũ khí trong thị trấn, bao gồm cả một vài thường dân, tù túng nhân với tăng lữ công giáo La Mã.

49. This is in contrast to lớn the Roman Catholic teaching that while sin has tarnished the original goodness of humanity prior khổng lồ the Fall, it has not entirely extinguished that goodness, or at least the potential for goodness, allowing humans lớn reach towards God to mô tả in the Redemption which Jesus Christ won for them.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Apoplast Là Gì, Sự Khác Biệt Giữa Apoplast Và Symplast

Quan điểm này khác với giáo huấn Công giáo mang lại rằng trong lúc tội lỗi làm cho hoen ố sự giỏi lành nguyên thuỷ của chủng loại người trước khi sa ngã, lại không dập tắt hoàn toàn sự tốt lành, hoặc tối thiểu là vẫn tồn tại sự tốt lành tiềm ẩn, khiến con tín đồ vẫn còn có khả năng tìm mang lại Thiên Chúa để share sự cứu giúp rỗi cơ mà Chúa Giê-xu vẫn giành được cho họ.