LIÊN BANG LÀ GÌ

     
(1.1) Tôi nghe các về hình thức liên bang và tiểu bang, tương tự như các nguyên tắc của liên bang với tiểu bang. Sự khác hoàn toàn giữa bọn chúng là gì?


Bạn đang xem: Liên bang là gì

Năm 1975, Quốc Hội Hoa Kỳ lần sản phẩm 94 đã trải qua Đạo Luật giáo dục đào tạo cho toàn bộ Trẻ Em khuyết tật (Luật Công 94-142), ngày nay được call là Đạo Luật giáo dục đào tạo Người khuyết tật (Disabilities Education Act, IDEA). <20 U.S.C. Secs. 1400 và following.> California cũng đã thông qua luật riêng rẽ của mình, hay áp dụng song hành với IDEA và tạo các đại lý cho việc cung cấp dịch vụ tại tiểu bang này.

Luật liên bang và tiểu bang có đa số các chế độ về việc hỗ trợ dịch vụ giáo dục quan trọng đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, đôi khi pháp luật không ví dụ hoặc thải hồi một vấn đề gì đó. Khi vấn đề đó xảy ra, cả Sở giáo dục và đào tạo liên bang và Sở giáo dục đào tạo Tiểu Bang California (California State Department of Education, CDE) đã tạo ra các quy định theo thẩm quyền của IDEA hoặc biện pháp tiểu bang. Các quy định của liên bang nằm trong Tiêu Đề 34 của bộ Luật những Quy Định Liên Bang, Phần 300 (34 C.F.R. Mục 300) và những quy định tiểu bang phía trong Tiêu Đề 5, bộ Luật những Quy Định California, Mục 3000 và các phần sau (5 C.C.R. Mục 3000 và những phần sau.)

Luật pháp và những quy định của liên bang tạo thành khung rộng lớn lớn trong các số ấy California phải chuyển động như một bên nhận quỹ liên bang theo IDEA. Vì California đã phát hành các luật đạo và quy định riêng, mà lại thường sẽ được tuân theo vào việc hỗ trợ giáo dục đặc biệt tại đái bang. Tuy nhiên, vì Điều Khoản buổi tối Thượng của Hiến Pháp Hoa Kỳ, điều khoản và nguyên tắc liên bang yêu cầu được tuân theo bất cứ lúc nào có xung bất chợt giữa quy định tiểu bang và liên bang, trừ khi luật pháp tiểu bang cung cấp thêm quyền mang đến cá nhân.


*Xem thêm: Cây Nào Dưới Đây Thuộc Nhóm Quyết A Rau Sam B Rau Bợ, Cây Nào Dưới Đây Thuộc Nhóm Quyết

*

*Xem thêm: Hoá Học 10 Bài 6 Luyện Tập Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử, Hoá Học 10 Bài 6: Luyện Tập Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử

*

Disability Rights California (DRC) is a nonprofit legal services organization founded in 1978 that advocates, educates, investigates and litigates lớn advance the rights, dignity, equal opportunities, & choices for all people with disabilities.