Hustlers là gì

     
noun<"hus·tler || "hʌslə(r)>energetic person, aggressive person; swindler (Slang); prostitute (Slang)
Dưới đó là những chủng loại câu bao gồm chứa từ "hustler|hustlers", trong bộ từ điển từ bỏ điển giờ đồng hồ Anh. Chúng ta có thể tham khảo đều mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với tự hustler|hustlers, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ hustler|hustlers trong bộ từ điển tự điển tiếng Anh

1. I know hustlers when I see them.

Bạn đang xem: Hustlers là gì

2. 3 He"s a real hustler.

3. Johnny was a small-time pool room hustler.

4. The street was full of hustlers, drug addicts & pimps.

5. 4 Oh, the hustler will tell us.

6. 1 Johnny was a small-time pool room hustler.

7. Tourists need khổng lồ be wary of street hustlers near the station.

8. 13 Stay away from Jason. He"s just a two - bit hustler.

9. 6 Our neighbors paid thousands of dollars khổng lồ that hustler.

10. Joe reluctantly accepts his offer, và they begin a "business relationship" as hustlers.

11. 5 There"s nothing worse than a hustler with bad timing.

12. 10 The careful attention of the kind of folks who read Hustler?

13. The fate of the miễn phí world in the hands of a bunch of hustlers và themselves.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Cost Breakdown Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính

14. 7 khổng lồ him the big trunk hustler was a subject for private contempt.

15. On the third sat a gargantuan steroid mass of flesh: a hustler.

16. 11 On the third sat a gargantuan steroid mass of flesh: a hustler.

17. She later worked as a stripper at the Hustler Club in New York.

18. Himes" friends và acquaintances included small-time Cleveland hustlers & great artists such as Ralph Ellison.

19. His trouble, Hicks thought, was that he was too much of an optimist, lượt thích all hustlers.

20. If I could handel a cue stick lượt thích Billy Morales, I"d become a pool hustler .

21. Friends had warned Mitchum khổng lồ steer clear of this hustler, but they became close friends.

22. 18 Maybe you are beter than him at poker or maybe he"s just a hustler.

23. Who include hustlers and tricksters và lawless folk of every sort. I suppose that"s why I lượt thích to.

24. 14 If I could handel a cue stick lượt thích Billy Morales, I"d become a pool hustler .

Xem thêm: Lobbying Là Gì ? Những Điều Thú Vị Có Thể Bạn Chưa Biết Về Lobby

25. 3) If I could handel a cue stick lượt thích Billy Morales, I"d become a pool hustler .