Giải toán lớp 3 trang 73

     

a)(left. eginalign và eginmatrix 350 endmatrix \ & , \ endalign ight|eginmatrix dfrac7 \ endmatrix ) (left. eginalign & eginmatrix 420 endmatrix \ & , \ endalign ight|eginmatrix dfrac6 \ endmatrix )

(left. eginalign và eginmatrix 260 endmatrix \ & , \ endalign ight|eginmatrix dfrac2 \ endmatrix ) (left. eginalign và eginmatrix 480 endmatrix \ và , \ endalign ight|eginmatrix dfrac4 \ endmatrix )

b)(left. eginalign và eginmatrix 490 endmatrix \ và , \ endalign ight|eginmatrix dfrac7 \ endmatrix ) (left. eginalign và eginmatrix 400 endmatrix \ & , \ endalign ight|eginmatrix dfrac5 \ endmatrix )

(left. eginalign và eginmatrix 361 endmatrix \ & , \ endalign ight|eginmatrix dfrac3 \ endmatrix ) (left. eginalign & eginmatrix 725 endmatrix \ & , \ endalign ight|eginmatrix dfrac6 \ endmatrix )
Bạn đang xem: Giải toán lớp 3 trang 73

Lời giải:

a)

(left. eginalign và eginmatrix 350 \ 35,,, \ endmatrix \ và overlineeginalign và ,,,00, \ và ,,,,,,0, \ và ,,, overline,,,0, \ endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac750 \ eginmatrix \ \ endmatrix \ \ endmatrix ) (left. eginalign và eginmatrix 420 \ 42,,, \ endmatrix \ & overlineeginalign & ,,,00, \ và ,,,,,,0, \ và ,,, overline,,,0, \ endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac670 \ eginmatrix \ \ endmatrix \ \ endmatrix )

(left. eginalign và eginmatrix 260 \ 2,,,,, \ endmatrix \ và overlineeginalign và ,06, \ & ,,,,6, \ và ,,, overline,00, \ và ,,,,,,, 0 \ & ,,,,,,, overline0 , ,, endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac2130 \ eginmatrix \ \ \ \ endmatrix \ \ endmatrix ) (left. eginalign và eginmatrix 480 \ 4,,,,, \ endmatrix \ và overlineeginalign & ,08, \ & ,,,,8, \ và ,,, overline,00, \ và ,,,,,,, 0 \ và ,,,,,,, overline0 , ,, endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac4120 \ eginmatrix \ \ \ \ endmatrix \ \ endmatrix )

b)

(left. eginalign & eginmatrix 490 \ 49,,, \ endmatrix \ và overlineeginalign và ,,,00, \ & ,,,,,,0, \ & ,,, overline,,,0, \ endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac770 \ eginmatrix \ \ endmatrix \ \ endmatrix ) (left. eginalign & eginmatrix 400 \ 40,,, \ endmatrix \ và overlineeginalign và ,,,00, \ và ,,,,,,0, \ và ,,, overline,,,0, \ endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac580 \ eginmatrix \ \ endmatrix \ \ endmatrix )

(left. eginalign và eginmatrix 361 \ 3,,,,, \ endmatrix \ & overlineeginalign và ,06, \ và ,,,,6, \ & ,,, overline,01, \ và ,,,,,,, 0 \ và ,,,,,,, overline1 , ,, endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac3120 \ eginmatrix \ \ \ \ endmatrix \ \ endmatrix ) (left. eginalign và eginmatrix 725 \ 6,,,,, \ endmatrix \ và overlineeginalign & ,12, \ & ,12, \ & ,,, overline,05, \ & ,,,,,,, 3 \ và ,,,,,,, overline2 , ,, endalign \ endalign ight|eginmatrix dfrac3241 \ eginmatrix \ \ \ \ endmatrix \ \ endmatrix )

Lưu ý : với phép chia còn dư, số dư bao giờ cũng bé dại hơn số chia.
Xem thêm: Hãy Tìm 3 Tính Từ Đồng Nghĩa Với Tự Nhiên, Đồng Nghĩa Của Nature

Tham khảo giải thuật các bài bác tập chia số có tía chữ số đến số bao gồm một chữ số (tiếp theo) khác • Giải bài xích 1 trang 73 - SGK Toán lớp 3 Tính:a)(left.... • Giải bài xích 2 trang 73 - SGK Toán lớp 3 một năm có(365)... • Giải bài 3 trang 73 - SGK Toán lớp 3 Hãy điền Đ (Đúng), S...


Xem thêm: Soạn Tiếng Anh Lớp 7 Unit 11, Tiếng Anh 7 Unit 11: Getting Started Trang 48, 49

Mục lục Lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung - Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 •Chương 2: Phép nhân và phép phân chia trong phạm vi 1000 - Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 •Chương 3: những số mang đến 10 000 - Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 •Chương 4: những số mang đến 100 000 - Giải bài tập SGK Toán lớp 3 •Chương 5: Ôn tập cuối năm - Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3