CRC32 LÀ GÌ

     
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đa thức sinh: x^4 + x + 1 khớp ứng với việc gán ctrl_poly_en = 4'b0011Dữ liệu dùng để làm tạo CRC: 1010_0110 sau khoản thời gian thêm 4 bit “0” là 1010_0110_0000 => tác dụng tính CRC là 1110Dữ liệu dùng để kiểm tra CRC: 1010_0110_1110. Vào đó, 4 bit LSB 1110 là chuỗi CRC => công dụng kiểm tra CRC là crc_error = 0