Bài tập so sánh nhất lớp 6

     

Tài liệu Ngữ pháp, bài xích tập Câu so sánh ngang bằng, đối chiếu hơn, hơn tuyệt nhất lớp 6 bao gồm đáp án trình diễn khái quát lại ngữ pháp, cấu trúc, biện pháp dùng tương tự như các dấu hiệu nhận biết nhằm mục đích giúp học viên ôn luyện ngữ pháp cùng đạt tác dụng cao trong các bài thi môn tiếng Anh lớp 6.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh nhất lớp 6

LÝ THUYẾT CÂU SO SÁNH

A. LÝ THUYẾT

I- PHÂN BIỆT TÍNH TỪ NGẮN và TÍNH TỪ DÀI, TRẠNG TỪ NGẮN & TRẠNG TỪ DÀI

1. Rành mạch tính từ bỏ ngắn và tính từ dài:

Tính trường đoản cú ngắn (Short adjectives)

(Ký hiệu trong bài này là: S-adj)

Tính từ nhiều năm (Long adjectives)

(Ký hiệu trong bài bác này là: L-adj)

- Là tính từ tất cả một âm tiết

Ví dụ:

- red, long, short, hard,….

- Là tính từ bao gồm từ 2 âm ngày tiết trở lên

Ví dụ:

- beautiful, friendly, humorous, ….

2. Trạng từ bỏ ngắn và Trạng trường đoản cú dài:

Trạng trường đoản cú ngắn (Short adverbs)

(Ký hiệu trong bài này là: S-adv)

Trạng từ dài (Long adverbs)

(Ký hiệu trong bài xích này là: L-adv)

- Là trạng từ bao gồm một âm tiết

Ví dụ:

- hard, fast, near, far, right, wrong, …

- Là trạng từ bao gồm 2 âm tiết trở lên.

Ví dụ:

- quickly, interestingly, tiredly, …

II- SO SÁNH BẰNG VỚI TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ

1. So sánh bằng cùng với tính từ cùng trạng từ:

Cấu trúc:

S1 + V + as + adj/adv + as + S2 + auxiliary V

S1 + V + as + adj/ adv + as + O/ N/ pronoun

Ví dụ:

- She isas tall asI am= She is as tall asme. (Cô ấy cao bằng tôi.)

- He runsas quickly asI do= He runs as quickly as me. (Anh ấy chạy cấp tốc như tôi.)

- Your dress isas long asmy dress= Your dress is as long as mine. (Váy của chúng ta dài bởi váy của tôi.)

2. đối chiếu hơn với tính từ cùng trạng từ.

* so sánh hơn cùng với tính trường đoản cú ngắn cùng trạng từ ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó: S-adj-er: là tính từ ngắn lại hơn đuôi “er”

S-adv-er: là trạng từ ngắn thêm đuôi “er”

S1: công ty ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)

S2: công ty ngữ 2 (Đối tượng dùng làm so sánh với đối tượng người dùng 1)

Axiliary V: trợ động từ

O (object): tân ngữ

N (noun): danh từ

Pronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker thanthat one. (Cuốn sách này dày hơn cuốn sách kia.)

- They workharder thanI do. = They workharder thanme. (Họ làm việc chuyên cần hơn tôi.)

* đối chiếu hơn với tính trường đoản cú dài cùng trạng từ bỏ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó: L-adj: tính từ dài

L-adv: trạng tự dài

Ví dụ:

- He ismore intelligent thanI am. = He is more intelligent thanme. (Anh ấy sáng ý hơn tôi.)

- My friend did the chạy thử more carefully thanI did. = My friend did the testmore carefully thanme. (Bạn tôi làm bài xích kiểm tra cảnh giác hơn tôi.)

3. So sánh hơn nhất so với tính từ và trạng từ.

+ đối chiếu hơn nhất đối với tính tự ngắn với trạng từ bỏ ngắn:

Cấu trúc:

S + V + the + S-adj-est/ S-adv-est

Ví dụ:

- It isthe darkesttime in my life. (Đó là khoảng thời hạn tăm về tối nhất trong cuộc sống tôi.)

- He runsthe fastestin my class. (Anh ấy chạy sớm nhất có thể lớp tôi.)

+ đối chiếu hơn nhất so với tính từ bỏ dài và trạng trường đoản cú dài:

Cấu trúc:

S + V + the + most + L-adj/ L-adv

Ví dụ:

- She isthe most beautiful girl I’ve ever met. (Cô ấy là cô bé xinh nhất nhưng mà tôi từng gặp.)

- He drivesthe most carelessly among us. (Anh ấy ấy lái xe ẩu nhất trong các chúng tôi.)

III- CHÚ Ý:

+ một số trong những tính từ gồm 2 âm tiết nhưng có tận thuộc là “y, le, ow, er” khi thực hiện ở so sánh hơn hay đối chiếu hơn tuyệt nhất nó áp dụng cấu tạo so sánh hơn của tính từ bỏ ngắn.


Tính từ so sánh hơn đối chiếu hơn nhất

Happy -> happier -> the happiest

Simple -> simpler -> the simplest

Narrow -> narrower -> the narrowest

Clever -> cleverer -> the cleverest

Ví dụ:

- Now they are happier than they were before. (Bây giờ chúng ta hạnh phúc hơn trước kia.)

Ta thấy “happy” là một tính từ tất cả 2 âm tiết dẫu vậy khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng kết cấu so sánh rộng của tính từ bỏ ngắn.

+ một trong những tính từ cùng trạng từ chuyển đổi đặc biệt khi sử dụng đối chiếu hơn và so sánh hơn nhất.

Tính từ/Trạng từ so sánh hơn so sánh hơn nhất

Good/well -> better -> the best

Bad/ badly -> worse -> the worst

Much/ many -> more -> the most

a little/ little -> less -> the least

far -> farther/ further -> the farthest/ furthest

B. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

THE EXERCISES ON COMPARISONS

EXERCISE 1. Give the correct size of the adjectives & adverbs in brackets:

1. This chair is ..........................………………….. Than that one. (comfortable)

2. Your flat is .....................………....... Than mine. (large)

3. The weather today is ........................……… than it was yesterday. (hot)

4. The Nile is the ........................……………………….. River in the world. (long)

5. Chinese bicycles are ................…........……………….. Than Japanese ones. (bad)

6. Mathematics is ........................…………………...….. Than English. (difficult)

7. Ho đưa ra Minh is the ............................………………. City in Viet Nam. (big)

8. He drives ................................. .. ……………than his friend. (careful)

9. She sings ........................……………………….. In this school. (beautiful)

10. I read ............................……………………….. Than my sister. (slow)

11. Grace is ...........................………………….. Girl in our class. (old)

12. This exercise is .........................…….…………..than that one. (easy)

13. He is twice .........................…….…………..as you. (fat)

14. Nam is .........................…….………….. Student of all. (noisy)

15. My cold is .........................…….………….. Today than it was yesterday. (good)

EXERCISE 2.Choose the best option to lớn complete the following sentences:

1. The more she smiles , ................ She becomes.

A. More graceful

B. The most graceful

C. Most graceful

D. The more graceful

2. Hotels have developed …………………… restaurants.

A. As rapidly as

B. So rapidly as

C. As rapid as

D. More rapid

3. Can Tho bridge is the …………………… one in the South of Viet Nam.

A. Long

B. Shortest

C. Longest

D. Longer

4. Albert Einstein’s contributions lớn scientific theory were ................ Those of Galileo và Newton.

A. Important than

B. More important

C. The most important

D. As important as

5. Impalas cannot move as ................ Cheetahs but they are more efficient runners.

A. Faster than

B. Fast as

C. Fast

D. Are fast as

6. Both are informative articles, but this one is ................ .

A. Best

B. The best

C. Most

D. Better

7. She is the .………… girl in our town.

A. More beautiful

B. Beauty

C. Most beautiful

D. More beautifully

8. The harder you learn.............

A. The better is your English

B. The better will be your English

C. The better becomes your English

D. The better your English will be

9. Jim is the ................. In his class.

A. Clever

B. Cleverest

C. Cleverer


D. More clever

10. Of the two shirts, this one is ...................

A. The prettiest

B. The most pretty

C. Prettier

D. The prettier

11. Your house is ................. Mine.

A. As bigger as

B. Many times as big as

C. Much big as

D. Not many times big

12. Last year it wasn’t as cold as this year.

A. This year it is as colder than last year.

B. This year it is colder than last year.

C. This year it isn’t as cold as last year.

D. This year it isn’t colder than last year.

13. She is older than me.

A. I’m more younger than her.

B. I’m as younger as her.

C. I’m more young than her.

D. I’m younger than her.

14. The chạy thử is not …………………

A. As difficult as it was last month.

B. So difficult as it was last month

C. More difficult as it was last month.

D. Both A & B are correct

15. The Nile River is ………………… of all.

A. Longer

B. The longest

C. Long

D. Longest

16. .................. We read, .................. We know.

Xem thêm: Văn 10 Tại Lầu Hoàng Hạc Tiễn Mạnh Hạo Nhiên Đi Quảng Lăng, Please Wait

A. The most/ the most

B. The more/ the more

C. Most/ most

D. More/ more

17. It gets ................... Let’s go swimming.

A. Hot and hot

B. The more hot

C. More & more hot

D. Hotter và hotter

18. Peter usually drives .................. Mary.

A. More fast

B. More fast than

C. More fast

D. Faster

19. The problem seems khổng lồ be ..................

A. More serious

B. More serious than

C. More serious as

D. More and more serious

20. Peter can not earn .................. His wife.

A. As many money as

B. As much money as

C. As many money than

D. As much money than

21. Prices get ..................

A. High and high

B. Highest & highest

C. More and more high

D. Higher and higher

22. The more manufacturers advise, .................. They sell.

A. The most products

B. The products more

C. The more products

D. Most products

23. ................. A car is ................. It is.

A. The more expensive/ the comfortabler

B. The most expensive/ the most comfortable

C. The more expensive/ the more comfortable

D. The less expensive/ the more comfortable

24. Of the five students. Mary is .................

A. More intelligent

B. The more intelligent

C. Most intelligent

D. The most intelligent

25. Steel is ................ Than wood.

A. More heavy


B. As heavy

C. Heavier

D. More heavier

26. A super market is …………………… a shopping center.

A. Less convenient as

B. Less convenient than

C. Not so convenient than

D. The most convenient as

27. Viet nam becomes …………………… lớn foreign tourists.

A. More & most attractive

B. The more attractive

C. Much và more attractive

D. More và more attractive

28. This car is …………………… than mine.

A. Less expensive

B. As expensive

C. Expensive

D. Not so expensive

29. Tim’s grades are …………………… than John.

A. Worse

B. Worst

C. As bad

D. So bad

30. The …………………… we start, the sooner we will be back.

A. Early

B. Earliest

C. Earlier

D. More early

EXERCISE 3. Rewrite each of the following sentences in such a way that it has the same meaning as the sentence printed before it.

1. My kitchen is smaller than yours.

⇨ Your kitchen ………………………………………………………………………………………………

2. No one in the class is taller than Dave.

⇨Dave is ……………………………………………………………………………………………………

3. Mum doesn’t speak English as well as Dad.

⇨Dad ……………………………………………………………………………………………….………

4. Lan is better cook than Hoa.

⇨Hoa can’t …………………………………………………………………………………………...……

5. No restaurant in the city is better than that one.

⇨That restaurant is …………………………………………………………………………………………

6. This watch is worse than that one.

⇨That watch ………………………………………………………………………………………….……

7. My sister writes more carefully than she did.

⇨My sister …………………………………………………………………………………………………

8. This story is more interesting than any other story that I have ever read.

⇨This is the …………………………………………………………………………………………………

9. She is the most beautiful girl I have ever known.

⇨I’ve never .....................................................................................................................................................

10. Peter does not drive so carefully as Tom.

⇨Tom ………………………………………………………………………………………………………

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Hỏi bài bác tập, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 gồm đáp án

*

*

*

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Cài đặt ngay vận dụng trên app android và iOS.

Xem thêm: Quang Hợp Có Vai Trò Gì ? Ý Nghĩa Và Vai Trò Của Quang Hợp Vai Trò Của Quá Trình Quang Hợp Ở Thực Vật

*

*

Theo dõi shop chúng tôi miễn phí tổn trên social facebook với youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không cân xứng với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.