LOOKING BACK (PHẦN 1

     

Task 2. Complete the sentences using the verbs in brackets in the future continuous. 

(Hoàn thành các câu áp dụng những cồn từ vào ngoặc đối chọi với thì sau này tiếp diễn)

1. You"ll recognise her when you see her. She __________(wear) a green hat.

Bạn đang xem: Looking back (phần 1

2. I"ll be on holiday this time next week. I __________ (lie) on a beautiful beach.

3. At 10 o"clock tomorrow he__________ (work) in his office.

4. I__________ (study) in England next year.

5. They __________ (build) their house this time next month.

Phương pháp giải:

- Thì tương lai tiếp diễn được dùng để làm nói về 1 hành vi đang ra mắt tại một thời điểm xác minh trong tương lai.

- Cấu trúc: S + will be V-ing

Lời giải chi tiết:

1. will be wearing

(Bạn sẽ phân biệt cô ấy trong khi thấy cô ấy. Cô ấy đội chiếc nón greed color lá.)

2. will be lying

(Tôi đã đi nghỉ ngơi mát dịp này vào tuần tới. Tôi đã nằm bên trên một bãi biển xinh đẹp.)  

3. will be working

(Lúc 10 giờ tương lai ông ấy sẽ thao tác làm việc trong văn phòng.)

4. will be studying

(Tôi sẽ học làm việc Anh vào năm tới.)

5. will be building

(Họ đã xây nhà đất của họ hôm nay tháng sau.)


Bài 3


Video khuyên bảo giải


Task 3. Change the following sentences into the passive voice.

(Thay đổi những câu sau thành bị động)

1. People in Britain will spend a lot of money on heating next year.

A lot of money will .

2. People will use biogas for fuel in homes và for transport.

Biogas will .

3. We will use renewable energy sources like wind and solar energy to solve the problem of pollution.

Renewable energy sources like wind và solar energy will .

4. We will reduce our use of electricity khổng lồ save our energy.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 8 Mới Unit 11 A Closer Look 2 Lớp 8 Mới, Unit 11 Lớp 8: A Closer Look 2

The use of electricity will .

5. They will build a hydro power nguồn station in this area next year.

A hydro nguồn station will .

Phương pháp giải:

Cách chuyển câu chủ động thành bị động: 

*

Lời giải chi tiết:

1. A lot of money will be spent on heating next year.

(Người Anh đang tiêu các tiền vào bài toán sưởi ấm vào thời điểm năm tới.)

2. Biogas will be used for fuel in homes and for transport.

(Người ta sẽ áp dụng khí đốt để gia công nhiên liệu trong đơn vị và mang lại giao thông.)

3. Renewable energy like wind and solar energy will be used to solve the problem of pollution.

(Chúng ta sẽ áp dụng những nguồn năng lượng có thể phục hồi như gió và năng lượng mặt trời để giải quyết vấn đề ô nhiễm.)

4. The use of electricity will be reduced.

(Chúng ta sẽ sút việc áp dụng điện để tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng.)

5. A hydro power nguồn will be built in this area next year.

(Họ sẽ xây một trạm thủy điện trong khu vực này vào thời điểm năm tới.)


Bài 4


Video gợi ý giải


Task 4. Complete the dialogue, using the future continuous khung of the verbs.

(Hoàn thành bài xích đàm thoại, sử dụng vẻ ngoài tương lai tiếp nối của đụng từ)

Tom: I"m going to lớn go to lớn university. Six years from now, I"ll be running a big company. I expect I (1. Earn)__________lots of money.

Tony: I don"t know what I (2. Do) __________ What about you Linda? What you (3. Do) __________, bởi vì you think?

Linda: I"m too lazy to bởi any work. I intend to lớn marry someone rich. I (4. Host)__________parties all the time. We"ll have robots that (5. Do) __________ all the work. Và you"ll both get invitations.

Lời giải đưa ra tiết:

(1) will be earning

(2) will be doing

(3) will be doing

(4) will be hosting

(5) will be doing

Tạm dịch:

Tom: Tôi sẽ đến lớp đại học. Sáu năm sau, tôi sẽ thao tác ở một doanh nghiệp lớn. Tôi mong muốn tôi vẫn kiếm được không ít tiền.

Tony: Mình trù trừ mình sẽ làm cho gì. Còn chúng ta thì sao Linda? các bạn nghĩ bản thân sẽ làm gì?

Linda: mình quá lười đến nỗi mà tất yêu làm gì. Mình định kết hôn với người giàu có. Mình sẽ tổ chức triển khai tiệc phần nhiều lúc. Chúng ta sẽ có người máy nhưng mà sẽ làm mọi công việc. Và các bạn sẽ nhận được lời mời. 


Bài 5


Video chỉ dẫn giải


Task 5. Look at the pictures. Work in groups and answer the question.

Xem thêm: Giải Bài 36 Trang 123 Sgk Toán 7 Tập 1 23 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 36 Trang 123 Sgk Toán 7 Tập 1

(Nhìn vào hình. Làm theo nhóm và trả lời câu hỏi.)

What should you bởi vì to save energy?

(Chúng ta làm những gì để tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng?)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

We should turn off the lights và electric devices when we don’t use them. We should use the cooker efficiently. We also shouldn’t let the refrigerator door open. We should turn off the tap when we take the brush.

Tạm dịch:

Chúng ta nến tắt đèn và các thiết bị điện khi bọn họ không sử dụng. Bọn họ nên sử dụng nhà bếp lò một cách hiệu quả. Bọn họ không cần để tủ giá mở. Chúng ta nên tắt vòi nước khi tấn công răng.